facebook

ДепартаментПриродни науки

Дипломиране

Дипломирането на студентите, обучаващи се в бакалавърските и магистърските програми, предлагани от департамента, се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за учебния процес на НБУ и Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен.

Студентите придобиват право за дипломиране след семестриално завършване на програмата и получаване на пълния брой необходими кредити, които са разпределени съгласно Програмната схема на програмата.

Стартиране на процедурата по дипломиране става с подаване на заявление до Директора на програмен съвет. 

Защитата на дипломните тези и държавните изпити се провеждат от комисии, включващи яленовете на Програмния съвет, които са преподаватели от програмата  и определяни със заповед на Декана на съответния факултет.

Резултатите от дипломирането се обявяват на студентите в деня на провеждане на защитата на дипломните тези и държавния изпит.

Дипломиране в бакалавърска програма "Биология - обща и приложна"

Дипломирането става с полагане на писмен и устен държавен  изпит или със защита на дипломна теза. Студентите с общ успех от курса на обучение над Много добър 4.50 имат право да разработват дипломна теза.

Студентите с общ успех от курса на обучение под много добър 4.50 задължително се дипломират с писмен и устен държавен изпит. Изисквания ТУК

Дипломиране в бакалавърска програма "Клетъчна биология и Вирусология"

Дипломирането става с полагане на писмен и устен държавен  изпит или със защита на дипломна теза. Студентите с общ успех от курса на обучение над Много добър 4.50 имат право да разработват дипломна теза.

Студентите с общ успех от курса на обучение под много добър 4.50 задължително се дипломират с писмен и устен държавен изпит. Изисквания ТУК

 

Дипломиране в магистърска програма "Микробиология"

Дипломирането става с полагане на писмен и устен държавен  изпит или със защита на дипломна теза. Студентите с общ успех от курса на обучение над Много добър 4.50 имат право да разработват дипломна теза.

Студентите с общ успех от курса на обучение под много добър 4.50 задължително се дипломират с писмен и устен държавен изпит. Изисквания ТУК

 

График за провеждане на държавни изпити и дипломни защити за програмите в редовно обучение към Програмен съвет по Биологични науки към Департамент „Природни науки” за 2023/2024 учебна година:

17 октомври 2023 г. (вторник)

30 януари 2024 г. (вторник)

23 април 2024 г. (вторник)

9 юли 2024 г. (вторник)

 

График за 2023/2024 учебна година за провеждане на държавни изпити и защити на бакалавърски и магистърски тези за програмите в редовно и дистанционно обучение към Програмен съвет по Науки за Земята към департамент „Природни науки”:


БП „Екология и опазване на околната среда“ – РО и ДО
МП „Екологични експертизи и контрол” – РО и ДО
МП „Международен алтернативен туризъм” – РО и ДО.

Държавни изпити:
15 декември 2023 г. (петък)

28 юни 2024 г. (петък)

Защити на тези:
14 декември 2023 г. (четвъртък)

18 април 2024 г. (четвъртък)

27 юни 2024 г. (четвъртък)

За подробности относно условията, сроковете и начините за подаване на документи за дипломирането, е необходимо да се свържете с програмния консултант, доц. д-р Биляна Костоваbkostova@nbu.bg