facebook

ДепартаментПриродни науки

Годишник на департамент "Природни науки"

Годишник на Департамент „Природни науки“

Annual of Natural Sciences Department

ISSN 2367-6302

I. Профил на изданието

1. Цели и обхват

Годишник на Департамент „Природни науки“ (ISSN 2367-6302) е издание на Департамент „Природни науки“, НБУ и се публикува веднъж на година. Годишникът на Департамент „Природни науки“ излиза от 2015 г. и е включен в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране (http://nacid.bg/bg/NRS/). Изданието се публикува с отворен достъп, като всички статии са свободно достъпни за потребителите и институциите, към които те се асоциират съгласно Международните лицензи на Криейтив комънс 4.0 за некомерсиална употреба (Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)). Потребителите имат правото да четат, изтеглят, копират, разпространяват, разпечатват, търсят и препращат към пълните текстове на статиите или да ги използват за всяка друга законна цел, без да искат предварително разрешение от издателя или автора, като надлежно цитират данни, които идентифицират статията, авторите и основното издание.

Годишникът на Департамент „Природни науки“ включва ръкописи на български език с резюме на английски език. С цел по-широкото популяризиране и отчитане на интересите на широк кръг изследователи, преподаватели, научни работници, студенти, докторанти и др., се приемат ръкописи на английски и руски език. Редакционната колегия и бордът на рецензентите са съставени от признати учени в различните области на природните науки, материалознанието и бизнеса от водещи национални и чужди университети.

В Годишника на Департамент „Природни науки“ се публикуват ръкописи до 15 стандартни страници от областите на:

  • Науки за земята
  • Физически науки
  • Химически науки
  • Биологически науки
  • Математика
  • Информатика и компютърни науки

About the journal - aims and scope

 

2. Издателска политика

Publishing policy 

 

3. Рефериране/Индексиране:

Годишник на Департамент „Природни науки“ е индексиран и рефериран от:

CEEOL (Central and Eastern European Online Library GmbHhttps://www.ceeol.com/).

Национален референтен списък на съвременни български издания с научно рецензиране към НАЦИД, https://nrs.nacid.bg/home

 

Referencing/Indexing:

CEEOL (Central and Eastern European Online Library GmbHhttps://www.ceeol.com/).

Google Scholar

National Reference List - NACID, https://nrs.nacid.bg/home, https://nacid.bg/en/

 

II. Изпращане на ръкописи (Manuscripts)

Политика на рецензиране

Review policy

В Годишника на Департамент „Природни науки“ е възможно да се реализират две системи за рецензиране:

  • анонимно рецензиране, при което се гарантира анонимността на рецензентите и авторите;
  • система на явно оценяване, която позволява на рецензента да избира дали да остане анонимен или да оповести публично името и рецензията си, заедно с публикуваната работа. Рецензентът може да позволи да бъде обявено неговото име или да остане анонимен, а неговата рецензия да бъде публично достъпна.

Насоки за изпращане на ръкописи

Guidelines for submitting manuscripts

 

Макетен файл за оформяне на ръкописите (Manuscript Template) 

Протокол-декларация на авторите  (Protocol of the Authors)

Договор за авторски права

 

III. Редакционна колегия

1. Редакционна колегия

Главен редактор:

доц. д-р Ралица Берберова, имейл: rberberova@nbu.bg, Департамент „Природни науки“, Нов български университет, България

Заместник-гл. редактор:

проф. д-р Даниела Пиларска, Институт за биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН, България

Отговорни редактори:

доц. д-р Биляна Костова, имейл: bkostova@nbu.bg, Департамент „Природни науки“, Нов български университет, България

Членове:

проф. Гаро Мардиросян, д.н., Институт за космически изследвания и технологии, БАН, България

проф. д-р Вилма Петкова, Институт по минералогия и кристалограгия „Акад. Иван Костов“, БАН, България

доц. д-р Весела Карлова-Сергиева, Технически университет – София, България

доц. д-р Георги Петров, Департамент „Телекомуникации”, Нов български университет, България

доц. д-р Стоян Лазаров, Национален Природонаучен музей, България

Технически сътрудник: Милена Здравкова

Editorial board

 

2. Политика за избягване и третиране на конфликт на интереси

Policy for preventing and treating conflicts of interest

 

IV. Етика на публикуване и действия при злоупортеба

Publishing ethics and actions in case of malpractice

 

V. Политика за поверителност и защита на личните данни (GDPR)

Имената и електронните адреси в сайта на това издание ще се използват изключително за посечените цели на изданието и няма да бъдат предоставяни за други цели или други лица. Запознайте се и с нашата „Политика за поверителност и защита на личните данни“.

 

VI. Контакти

Департамент „Природни науки“

Нов български университет

бул. „Монтевидео“ № 21, офис 310Б, 1 к.

1618, гр. София

E-mail: annual_dpn@nbu.bg

 

Contacts

Department “Natural Sciences”

New Bulgarian University

Montevideo Str. 21

1618, Sofia

Bulgaria

E-mail: annual_dpn@nbu.bg

 

Архив (Archives)

Годишник на департамент "Природни науки" 2023

Годишник на департамент "Природни науки" 2022

Годишник на департамент "Природни науки" 2020-2021

Годишник на департамент "Природни науки" 2018-2019

Годишник на депратамент "Природни науки" 2017

Годишник на департамент "Природни науки" 2016

Годишник на департамент "Природни науки" 2015

Годишник на департамент "Природни науки" 2014