facebook

ДепартаментПриродни науки

Конкурси

Академична длъжност главен асистент, ДВ 41 от 10.05.2024 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки. Срок за подаване на документи - два месеца от публикуване на обявата в ДВ. Документите се подават в Нов български университет, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
-

академична длъжност главен асистент, дв 67 от 04.08.2023 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки. Срок за подаване на документи - два месеца от публикуване на обявата в ДВ. Документите се подават в Нов български университет, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Човешки ресурси”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Петя Станкова, д-р Милена Петрова, д-р Даниел Тодоров

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  16.11.2023 / 10:00
 • Зала
  корпус 1, Лаборатория по химия С1/17

Прикачени файлове

Академична длъжност доцент, ДВ бр. 97 от 06.12.2016 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 97/06.12.2016 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Николай Манчев Петров

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  10.05.2017 / 12:00
 • Зала
  214, І-ви корпус

Прикачени файлове

Академична длъжност доцент, ДВ бр. 49 от 28.06.2016
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята (минералогия и кристалография). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 49/28.06.2016 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Биляна Виргилова Костова

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  24.11.2016 / 09:00
 • Зала
  С1/22, Лаборатория по гемология при Нов български университет

Прикачени файлове