facebook

ДепартаментПриродни науки

Проекти
 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНД "УЧЕБНИ ПРОГРАМИ" на ФАКУЛТЕТИТЕ
 • Проект: Пътуващ семинар „Национална астрономическа обсерватория и  Районна климатична станция „Рожен“ по физически методи и апаратура за мониторинг на  космически и атмосферни явления“
  Ръководител: проф. Цветан Георгиев, д.н.
  Финансиран от фонд „Учебни програми" – ФБО

  Проект: „Лабораторно оборудване и консумативи за практически занятия в СУЗ по химия" за курс CELB 006 Органична химия, ESCB305 Физикохимия, CELB257 Стаж по неорганична, органична и аналитична химия.
  Ръководител: доц. д-р Вилма Стоянова
  Финансиран от фонд „Учебни програми" на ФБО

  Проект: „Практически семинар по курс CELB067 Промишлени биотехнологии в „БИОВЕТ“ АД – гр. Пещера.
  Ръководител: доц. д-р Галина Сачанска
  Финансиран от фонд „Учебни програми" на БФ

  Проект: „Практически семинар" по курсове GENB007 Биология и ОООК090 Размножаването като игра на природата на БП „Биология – Обща и приложна“, общообразователни курсове за знания. Посещение на завод за фармацевтични субстанции „Българска роза – Севтополис“, „СОФАРМА“ АД.
  Ръководител: доц. д-р Галина Сачанска
  Финансиран от фонд „Учебни програми” на ФБО

  Проект: Консумативи и реактиви за практически занятия на студенти по курс CELB 053 Молекулярни методи в микробиологията, 8-ми сем.
  Ръководител: доц. д-р Галина Сачанска
  Финансиран от фонд „Учебни програми“ на БФ

  Проект: Провеждане на практически семинар по курс CELB016 Оксидативен стрес за студенти 3-та година от БП „Обща и приложна биология“
  Ръководител: доц. д-р Галина Сачанска
  Финансиран от фонд „Учебни програми“ на БФ

  Проект: Изграждане на СУЗ „Лаборатория по химия“
  Ръководител: гл. ас. д-р Р. Берберова
  Екип: доц. д-р Вилма Стоянова, гл. ас. д-р Биляна Костова
  Финансиран от фонд „Учебни програми“ на ФБО

  Проект: Посещение на Националната геомагнитна обсерватория Панагюрище
  Ръководител: проф. Цветан Б. Георгиев.
  Финансиран от фонд „Учебни програми“ на БФ

  Проект: Практика в Националната астрономическа обсерватория „Рожен“ и Фонова метеорологична станция „Рожен“.
  Ръководител: проф. Цветан Б. Георгиев.
  Финансиран от фонд „Учебни програми“ на ФБО

  Проект: „Практически занятия по природни науки и алтернативен туризъм в района на Карлуково”
  Ръководител: гл. ас. д-р Р. Берберова
  Финансиран от фонд „Учебни програми“ на ФБО, БФ, МФ, ФДЕПО

  Изложби и публични лекции по повод Международния ден на космонавтиката и авиацията, 12 април: Съвместна инициатива на департаменти „Природни науки“ и „Телекомуникации” – НБУ, Институт за космически изследвания и технологии – БАН, Институт по астрономия - БАН

  Проект: „Нормативно изискуеми методи и средства за опазване и мониторинг на околната среда в два от най-големите промишлени замърсители в България: „Агрия“ АД и „Мини Марица-изток“ ЕАД и запознаване с работата на фотоволтаична централа“
  Ръководители: доц. д-р Ботьо Захаринов и гл. ас. д-р Биляна Костова
  Финансиран от фонд „Учебни програми към БФ и ФДЕПО


  Проект: "Теренно изучаване на магмени, метаморфни и седиментни скали и минерали, екзогенни изменения и екологични нарушения от миннодобивна дейност",
  Ръководител: гл. ас. д-р Биляна Костова
  Финансиран от фонд "Учебни програми" към БФ

   

  Проект: Организиране на теоретични и практически занятия извън Нов български университет, провеждане на Кръгла маса „Екологични проблеми на енергетиката“ и теренни изследвания за придобиване на знания и умения в различни типове антропогенни екосистеми /агроекологични с енергийни култури, екотехнически за производство на пестициди, интегрирани за производство на енергия и аквакултури/, в съчетание с лекция и усвояване на лабораторни методи в Тракийски Университет – гр. Стара Загора
  Ръководител: ас. Панчо Николов
  Финансиран от фонд „Учебни програми“ към МФ.

   

  Проект: Участие в Осми международен симпозиум „Екология – устойчиво развитие”- гр. Враца, и провеждане на занятия извън НБУ на студенти от МП „Екология и устойчиво развитие“
  Ръководител: проф. Байко Байков, д.н.
  Финансиран от фонд „Учебни програми“ към МФ.

   

  Проект: "Практически занятия по природни науки и алтернативен туризъм в района на Луковит и Карлуково"
  Ръководител: гл. ас. д-р Ралица Берберова,
  Финансиран от фонд "Учебни програми" на ФДЕПО, МФ, БФ и ФБО

   

  Проект: "Възможности за селски и екотуризъм в района на с. Костенец"
  Финансиран от фонд "Учебни програми" - МФ и ЦДЕО  Проект: “Интерпретиране на природните и антропогенни ресурси в района на Луковит и Карлуково за целите на алтернативния туризъм”,
  Ръководител: гл. ас. д-р Ралица Берберова
  Финансиран от фонд "Учебни програми" - МФ и ЦДЕО  Проект: "Провеждане на практически и семинарни занятия “НАШЕТО СОФИЙСКО НАСЛЕДСТВО”,
  Финансиран от фонд "Учебни програми" към МФ и ЦДЕО

   

  Проект: "Провеждане на практически и семинарни занятия “Плевен – туристическа дестинация за културен, екологичен и винен туризъм”
  Ръководител: ас. д-р Ралица Берберова  Проект: “Провеждане на практика: селски и екотуризъм - потенциал на Южна Витоша за развитие на алтернативен туризъм” 
  Ръководител: ас. д-р Ралица Берберова,
  Финансиран от фонд "Учебни програми" към Магистърски факултет.  Проект: "Гемоложка експедиция", август 2009 г.,
  Ръководител: доц. Атанас Близнаков, д.н.
  Финансиран от фонд "Учебни програми" към БФ

   

 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЦЕНТРАЛЕН ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
 • Проект: “Публикуване на приета за печат статия в импакт-факторно списание на издателска къща “Taylor&Fransis”
  Ръководител: доц. д-р Галина Сачанска

  Проект: Антибактериална активност на семенна течност от човек: представяне на резултатите на XIV Международен конгрес по бактериология и публикуването им в импакт-факторно списание
  Ръководител: доц. д-р Галина Сачанска

   

  Проект: Студентски проект „СТРАТОС 1“

   

  Проект: Участие с устен доклад на VIII-я Международен конгрес „Microbiologia
  Balkanica” с резултати, получени в УПИЗ по Биология
  Ръководител: доц. д-р Галина Сачанска

   

  Проект: Участие в 4th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference
  Представяне на научната дейност на НБУ в областта на науките за Земята. Проектът е интердиспицлинарен – представеният материал обхваща три научни области – геология, химия и екология, като разработката представя метод за получаване на екологично чист продукт за селското стопанство – подобрител за почви.
  Ръководител: гл. ас. д-р Биляна Костова  Проект:
  Осигуряване провеждането на Кръгла Маса и I-ва Национална конференция „Храни”, организирани от НБУ – ЦФСР-НБУ
  Ръководител: доц. д-р Галина Сачанска - март 2013 г.

   

  Проект: Организиране на съвместна дейност с Институт по Геобиология, археология, хидрогеология и екология“ Участие на преподавантели и студенти от МП „Екология и устойчиво развитие“ в Конференция "Съвременни проблеми на екологията и геопатологията". Подписване на рамков договор между департамент „Природни науки“, НБУ и „Институт по Геобиология, археология, хидрогеология и екология“ – Скопие.
  Ръководител: доц. д-р Ботьо Захаринов

 • ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ
 • Проект:  Structural and thermal transformations on high energy milling of Natural Apatite
  Ръководител: доц. д-р Вилма Стоянова
  Екип: доц. д-р Вилма Стоянова и гл. ас. д-р Биляна Костова
  Финансиране: Конкурс за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор
  Конкурсът се обявява от МОН във връзка с изпълнение на проект по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05 „Наука и бизнес”, съфинансиран със средства от Европейския социален фонд

  Проект: Мониторинг и превенция от екологични бедствия чрез изготвяне на методика за изследване на земно-насипни съоръжения на речни крайбрежия и микроязовири чрез георадар, финансиран от ФНИ-МОМН по договор № ДФНИ-М01/9/22.11.2012 г.
  Ръководител: гл. ас. д-р Ралица Берберова

   

  Проект: Екологизация на агроекологични системи и повишаване на енергийната им ефективност чрез прилагане на преработени биоорганични отпадъци за торене, интродуциране на енергийни култури и комплексно използване на биомасата като енергоносител"
  Ръководител: доц. д-р Ботьо Захаринов
  финансиран от ФНИ - МОМН

  Проект: Изследване върху мозаичните тесели на открити в България късноантични паметници (края на III - IV век)
  Ръководител: д-р Харизан Харизанов
  Финансиран от ФНИ-МОМН

   

  Проект: Изследвания за използването на биодизел и биогаз като гориво за двигатели с вътрешно горене, получени от растителни масла в България и Индия
  Ръководител: проф. Байко Байков, д.н.
  Финансиран от фонд «Научни изследвания», МОНМ